IDEA, SKETCH, DRAWING, BUILDING


from start to finish 

Het ontwerpproces |  The design process

Het ontwerpproces is iteratief en niet lineair. Iedere ontwerpbeslissing wordt gaandeweg heroverwogen en opnieuw getoetst aan nieuwe inzichten. Iedere fase van het proces stelt andere eisen aan het concept en eerdere gemaakte keuzes kunnen in een later stadium gewijzigd moeten worden. Belangrijk is dat de ontwerper voor zichzelf en de opdrachtgever inzichtelijk maakt wordt welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. De artistieke, intuitieve beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met techniek en regelgeving. Tegenwoordig is het mogelijk om middels visualisaties, 3D modellen en Virtual Reality al veel zaken te verhelderen. Ook kunnen er relatief eenvoudig varianten gemaakt worden wat betreft kleur, materiaal of ruimtelijke en technische oplossingen.


De laatste trend is het ontwerpen met behulp van A.I. Van woningplattegronden en ontsluitingstypologi├źn tot schetsen en impressies, op alle fronten kan A.I. worden ingezet. Er zijn zelfs mensen die vrezen dat dit het einde voor veel creatieve beroepen betekent. Ik denk dat het juist een kans is om het vakgebied te verbreden en saaie, routinematige werkzaamheden tot het minimum te beperken. Want uiteindelijk zal er uit de talloze keuzes en oplossingen die A.I. aanbiedt gekozen moeten worden. En genereert A.I. de keuzes op basis van de kwaliteit van de geleverde input. Er is dus niet automatisch een garantie op succes. Een architect die het geheel overziet is nodig om uiteindelijke tot de beste oplossing te komen.

The design process is iterative and not linear. Every design decision is gradually reconsidered and tested against new insights. Each phase of the process places different demands on the concept and earlier choices may have to be changed at a later stage. It is important that the designer makes clear to himself and the client which choices have been made and why. The artistic, intuitive decisions must be in accordance with technology and regulations. Nowadays it is possible to clarify many things through visualizations, 3D models and Virtual Reality. It is also relatively easy to make variants in terms of colour, material or spatial and technical solutions.The latest trend is designing using A.I. From house plans and access typologies to sketches and impressions, A.I. is deployed. There are even people who fear that this means the end for many creative professions. I think it's an opportunity to broaden the field and keep boring, routine work to a minimum. Because in the end, the countless choices and solutions that A.I. offer must be selected. And generates A.I. the choices based on the quality of the input provided. There is therefore no automatic guarantee of success. An architect who oversees the whole is needed to ultimately arrive at the best solution.

D5 render and Midjourney Collage
Concept gevel Europalaan var 3
Lagekant 21jan2023 A_6 - Photo
Kavel
schets 1
SKMBT_C55212052209270
CF50013093
CF50013954
concept
Eerste renders-01
Eerste renders-02
Eerste renders-03
Archicad workflow 4_1
Archicad workflow1
Archicad workflow 1_2
maxresdefault (1)
Slaapkamer A-01B-1
Trees_Photo - 8-16
A Cool Veranda
Detail1
Detail 41
2022-01-20_111917
2022-01-20_112202

SCHETSEN EN CONCEPTEN


Een nieuwe opdracht begint met het inventariseren van de wensen van de opdrachtgever en de randvoorwaarden waarbinnen de wensen gerealiseerd kunnen worden. Pas als duidelijk is wat men wil en wat er mag kan er begonnen worden met schetsen. Een schets kan een indicatie zijn van de architectuur, maar ook een indicatie van de bebouwingsmogelijkheden of indeling. Er worden verschillende concepten getekend van hoe de bouwmassa op de kavel komt te staan. Ieder concept heeft voor- en nadelen en op basis van deze inzichten wordt er gekozen voor een bepaalde oplossing. HET ONTWERP EN VISUALISATIE


Al vrijwel vanaf het begin wordt er getekend in een 3D Bim model. Dit betekent dat er direct inzicht is in de relatie tussen plattegronden, gevels en doorsnedes. De intelligentie van het 3D model zorgt er ook voor dat er allerlei relevante gegevens aan het model gekoppeld worden. Bovendien kan dit 3D model in een visualisatie programma worden geladen, waardoor er ook een goed beeld is van de architectuur. Kleuren en materialen kunnen hier worden beoordeeld en er kan bijvoorbeeld een bezonnings studie worden gemaakt. De volgende software wordt gebruikt: Archicad, Rhino/Grasshopper, Oculus Quest 2, Enscape, D5 Render en D5 Hi, Lumion, Photoshop, Midjourney, InDesign.

TECHNISCHE UITWERKING EN VERGUNNING


Zodra het ontwerp een vaste vorm begint te krijgen kan de technische uitwerking beginnen. Constructie, installaties en bouwtechniek worden in het ontwerp meegenomen alsmede de wet- en regelgeving. Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever kan er ook al in een vroeg stadium een aannemer worden ingeschakeld. Al deze zaken kunnen het ontwerp aantasten en wijzigen. Soms moet er zelfs een stap terug gegaan worden in het ontwerpproces om bepaalde noodzakelijke aanpassingen te kunnen inpassen. En dan is er nog de detaillering en materialisatie, beiden zeer bepalend voor het eindresultaat.A.I. GENERATED ARCHITECTURE SHOWCASE